Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Verkeersschool Jungen

Je kan de Algemene Voorwaarden ook hier downloaden

Artikel 1

Algemene voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Verkeerschool Jungen gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen "VKJ", aangegaan.
1.2 Het volgen van rijlessen geldt van de zijde van leerling/opdrachtgever als acceptatie van de voorwaarden van "VKJ".
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van "VKJ" afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen. Indien van een punt uit deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden wordt afgeweken blijven de overgebleven punten onverminderd van kracht.
1.4 In deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden worden zowel leerling als opdrachtgever genoemd. Leerling en opdrachtgever zijn dezelfde wanneer leerling zelf overeenkomst aangaat en gelden voor rijlessen, examen etc. zelf voldoet. Er is naast leerling sprake van een opdrachtgever, indien de opdrachtgever (niet dezelfde persoon als leerling) de overeenkomst voor een in die overeenkomst genoemde leerling aangaat en de gelden voor rijlessen, examen etc. voldoet.
1.5 De leerling dient tijdens de rijlessen, toetsen en examen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben, en dient dit te tonen indien een bevoegde instantie hierom vraagt.

Artikel 2

Instructie
2.1 "VKJ" zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) en namens deze bevoegd zijn om rijles te geven.
2.2 "VKJ" zal er eveneens voor zorg dragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur / instructrice.
2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij - en lesinstructie, tenzij:
"VKJ" of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is "VKJ" niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.
2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij "VKJ" of leerling hiervan wenst af te wijken.
2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur (trice) tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3

Motorvoertuig
"VKJ" draagt er zorg voor dat het voertuig waarin rijles , tussentijdse toets of examen, in optimale staat is. Wanneer bij het examen onverhoopt het voertuig defect is, draagt "VKJ" zorg voor het aanwezig zijn van een gelijkwaardig motorvoertuig. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, zijn de kosten van het examen (lees hier: het examengeld CBR en de huur van het motorvoertuig). Wanneer het voertuig defect is voor of tijdens een les, wordt de les kosteloos voor leerling opnieuw geplanned. voor rekening van "VKJ".

Artikel 4

Lesafspraak
De leerling dient zich de houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door "VKJ" wordt een wachttijd van maximaal 10 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur/trice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien de leerling niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij/zij gehouden het volledige lesgeld aan "VKJ" te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).

Artikel 5

Annulering door leerling
5.1 Leerling/opdrachtgever kan kosteloos een losse rijles (ook rijtest), die ook deel kan zijn van een complete opleiding en/of pakket, tenminste 2 volle werkdagen voor de afspraak annuleren.
Bij annulering door leerling/opdrachtgever van complete opleidingen en/of pakketten (opleidingen waarbij alle rij- en of theorielessen inclusief de examens reeds vaststaan) en examens, zal de volgende annuleringsstaffel , in % van totaalbedrag , gehanteerd worden:
Binnen 4 weken: kosteloos
Binnen 3 weken: 50 %
Binnen 2 weken: 75 %
Binnen 1 week : 100 %
Uitzondering voorwaarden annulering:
5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door "VKJ" beoordeeld.
Wijze van afzegging:
5.4 Dit kan telefonisch of per e-mail. E-mails die na sluitingstijd van het kantoor door "VKJ" worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende werkdag. "VKJ" kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een e-mail. Alleen e-mails met leesbevestiging worden ontvankelijk verklaard.
Afmelden telefonisch of per e-mail bij instructeur of per contactformulier via de website.

Artikel 6

BeŽindigen instructie
6.1 "VKJ" kan de lesinstructie beŽindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van "VKJ" kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.
6.2 "VKJ"is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen en/of stoffen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur.
In de gevallen 6.1 en 6.2 is "VKJ"niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.
6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast. Bij 6.3 en 6.4 zal "VKJ" ervoor zorg dragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 7

Aanvraag examen
7.1 "VKJ" zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen. Hierbij behoort ook dat het praktijkexamen pas wordt gereserveerd nadat de hiervoor geldende kosten door "VKJ" van leerling/opdrachtgever zijn ontvangen.
7.2 Pas als leerling in het bezit is van een geldig theoriecertificaat waarvoor hij praktijkexamen wil doen, zal het praktijkexamen worden aangevraagd.
7.3 Wanneer de leerling/opdrachtgever een lespakket heeft gekocht en aan het einde van dit pakket nog niet toe is aan het examen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. In overleg met de instructeur/instructrice wordt dan afgesproken wat voor of hoeveel lessen er nog benodigd zijn alvorens het examen wordt aangevraagd.
7.4 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
7.4 Terugbetaling van een eenmaal bij CBR gereserveerd examen is niet mogelijk.

Artikel 8

Annulering examens
Een rij-examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:
8.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur / docent.
Bij 8.1 en 8.2 zal "VKJ" ervoor zorg dragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.
8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
8.5 Indien het CBR, de CCV of het BNOR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de leerling in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen :
- Rij-examen categorie B: lesgeld van één rijles (bovenop het reeds in rekening gebrachte examengeld)
In geval van 8.3 t/m 8.5 zal "VKJ" de extra examenkosten dragen en ervoor zorg dragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9

Weigering examens
"VKJ" is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen en of stoffen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur / docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur en of examinator.

Artikel 10

Vakantie leerling
Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 11

Betaling
11.1 Betaling dient contant te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien contante betaling uitblijft, en "VKJ" , nadat leerling/opdrachtgever hier eerst mondeling op is geattendeerd, een factuur dient te verzenden aan de leerling/opdrachtgever dan is "VKJ" gerechtigd om Ä 10,00 administratiekosten per les in rekening te brengen. Verder is "VKJ" gerechtigd om de tarieven aan te passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door "VKJ" nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen.
11.2 "VKJ" is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (14 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand te berekenen. Berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
11.3 "VKJ" is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de leerling/opdrachtgever alle gerechtelijke- en/of buitengerechtelijke kosten door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van Ä 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies, -bijstand alsook incasso.
11.4 Uit het enkele feit dat "VKJ" zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
11.5 Bij niet tijdige betaling is "VKJ" gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 12

Vrijwaring
12.1 "VKJ" verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoedt.
12.2 Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen en/of stoffen, die de rijvaardigheid kunnen bednvloeden.
"VKJ" beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.
12.3 "VKJ" kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.
12.4 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade wordt toegebracht aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. "VKJ" kan de leerling/opdrachtgever normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade aan derden, "VKJ" draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling/opdrachtgever wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles en of examen onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beÔnvloeden te zijn.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles en of examen de rijvaardigheid kan worden beÔnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling/opdrachtgever bij een boete of aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact op met de Verkeersschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Artikel 13

Rijbevoegdheid leerling
Indien "VKJ" door de leerling/opdrachtgever geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en "VKJ" aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling "VKJ" volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan "VKJ" haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor "VKJ" en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van "VKJ" te vergoeden.
Indien "VKJ" ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling "VKJ" volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan "VKJ" opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiŽle consequenties voor zijn/haar rekening nemen.

Artikel 14

Op deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
Verkeersschool Jungen
K.v.K. 52105466

 

Rijden in Stappen (R.I.S.)Verkeersschool Jungen is een SRB-erkende rijschool